B34

นายนภัส ลีฬหพงศ์ (สโตน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนโหวต : 120

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ปลูกป่าในใจคน "
( Plant a tree in your heart )

จากพระราชดำรัส ตอนหนึ่ง ความว่า "ควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง" เป็นพระราชดำรัสที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมที่เป็นคนภาคใต้ และทำหน้าที่อยู่ในหน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความใกล้ชิดกับป่า และชาวซาไกที่ได้รับคำสอน และแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ป่าไม้ และต้นน้ำ ด้านการสร้างฝาย เพื่อรักษาป่าไม้ไว้นั้น ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่า และสร้างจิตสำนึกแก่คนทั่วไปรู้จัก และรักษาผืนป่าของประเทศของตนเองไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

 

คลิปไฮไลท์ "น้องสโตน"


ภาพแกลเลอรี "น้องสโตน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องสโตน"