รายชิ่อวิทยากรหัวข้อบรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรงผู้ช่วยศาสตราจารย์ถอดรหัสชุมชนสู่งานศิลปะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ
ประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณีศิลปินแห่งชาติกระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยาวิทยากร
พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญพระอาจารย์ วัดป่าสุคะโตธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต
คุณประกิต กอบกิจวัฒนาExecutive Creative Director / บริษัท ทีบีดับบลิวเอ ( ประเทศไทย) โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ
อาจารย์ธงชัย รักปทุมศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ดร.ดิลพล จันศิริหัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคุยกับนักสะสมศิลปะ
ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีศิลปิน นักคิด นักเขียนประสบการณ์ตรงของศิลปินอาวุโส