กติกาการแข่งขัน

  1. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันคณะละ ๒ คน (มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน)
  2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน
  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำงานศิลปะ ออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้
 

คณะกรรมการตัดสิน

๑. นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ประธานกรรมการ
๒. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง กรรมการ
๖. นายธงชัย รักปทุม กรรมการ
๗. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
๘. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
๙. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี กรรมการ
๑๐. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
๑๑. นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการคณะกรรมการ
๑๒. นางสุภัททา สังสิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๑๓. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
 
 

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสิน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง” ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
 
 

วัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง หากมีสิ่งใดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้ตามความถนัด เฉพาะตัวก็ให้จัดหามาเองได้
วัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้มีดังต่อไปนี้
  • เฟรมผ้าใบ ประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๕๐ ม.
  • สีอะครีลิค และสีน้ำมัน ดินสอ ยางลบ
  • แปรง พู่กันขนาดต่างๆ
  • กระดาษ
  • น้ำมันลินสีด
  • จานสี กระป๋องน้ำ

กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์

ผลงานศิลปินดาวเด่นบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วม แข่งขันในครั้งนี้ มูลนิธิบัวหลวงมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานใน สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ ทุกอย่าง รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป