หมายเลขชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นชื่อสถาบัน
B01นางสาวพรจิรา ตุลยกิจจาแพรวส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B02นายตะวัน เยาว์สูงเนินตะวันมทร. อีสาน นครราชสีมา
B03นายรพีภัทร ภูสีลิตร์ไนซ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B04นางสาวนภัสสร สุดประเสริฐตวงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B05นายโยธิน สีลาบาโยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
B06นายภาวเดช สายสมบูรณ์อุ๋งส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B07นายวุฒิชัย ยะงามก้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
B08นายพงศธร โคมทองต้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B09นางสาวจันทร์จิรา แก้วงามจ๋ามหาวิทยาลัยบูรพา
B10นายเอกพักตร์ เกษนาคเต๋ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B11นายเปจัง มิตรสาธิตปังเจมทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B12นายอดิศักดิ์ มาลาเทพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B13นายณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์รัมมี่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B14นางสาวพีชญา โพธิสิทธิ์แนนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B15น.ส.พิชชาพร เกษหอมแจนคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B16นางสาวอมรรัตน์ พวงแก้วกล้วยมทร. ศรีวิชัย สงขลา
B17นายฐากร จำพานิชย์ยีนส์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B18นายสิทธิโชค อุดมผุยเอมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B19นายชนะพล คมขำไทม์มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B20นายชัยวัฒน์ มีพฤกษ์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B21นางสาวสาวิณี ผันสนามแคทมทร. ธัญญบุรี
B22นายธนพล ปัญญาพืชน์ออมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B23นางสาวนิสาชล น้อยจูใบเตยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B24นายวุฒิพงศ์ เกตุนาคมณีโชควิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B25นายธนากร รัชนีกรปอนด์มทร. อีสาน นครราชสีมา
B26น.ส.เปรมปรีดา ปฐมศิริเทมคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B27นายภูริมาศ ภิญโญอุ้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B28นายศรณรงค์ เบาสันเทียะฟลุ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B29นายนัฐพล ไพรแสงอรุณกบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B30นายวีระวัฒน์ วัฒนะปัญญาศิลป์อั๋นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B31นายศิริโชติ เตจ๊ะขอดโป้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B32นายปรมินทร์ สุสุทธิมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B33นายปฐมพงศ์ บูชาบุตรบอลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B34นายนภัส ลีฬหพงศ์สโตนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B35นายธนาธิป โคตคำหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B36นายวัชรินทร์ สะมะแอลังมหาวิทยาลัยทักษิณ
B37นายกฤตกร ประเทศสิงห์พ๊อทมหาวิทยาลัยบูรพา
B38นายชยพล พัชรคุณัญญาเอ็กซ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B39นายพีรยุทธ สิงห์ศิริพีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B40นายณัฐพงค์ มั่นคงเดียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B41นายธนพล ขวัญทองยิ้มเค้กมหาวิทยาลัยทักษิณ
B42นายขจรศักดิ์ รุ่งสุริยันปังปอนด์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B43นายวสุศักดิ์ วงษ์นาคกล้วยมทร. ธัญญบุรี
B44นายสาคร วงษ์ราชสีห์สาครมหาวิทยาลัยขอนแก่น
B45นายเฉลิมพล บุญยังต้นคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B46นายวิเชียร คงสวัสดิ์น็อทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B47นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฎวงศ์สปริ๊นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B48นายวาราธา เชิดชูโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B49นายศราวุธ ค้อทองซัลซิลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B50นางสาวสาวิณี ชมภูพานชมพู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B51นายกิตติศักดิ์ พานิชกุลเกมส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B52นายสัมฤทธิ์ ตั้นปาเดียวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B53นายศักดินนท์ จันธิมาเม่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B54นายณรงค์ศักดิ์ บูลย์ประมุขโจ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B55นายสนธยา สุนารัตน์ สมาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B56นางสาวมัทนา วราพจน์อายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B57นายนคร พูลทรัพย์หมงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B58นางสาวชนาธิป จีรกาญจน์กรีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
B59นางสาวชบาไพร แป้นพิบูลลาภแต้มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B60นายจักรพงศ์ น้ำเพชร ไกด์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B61นางสาวชนนิกานต์ เชี่ยวสรรพกิจน้ำหวานคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B62นายอาหามะ สาอิมะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
B63นายวิชัย สำอางค์ทรงบอยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B64นายรินชัย รักษาชลธารรินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B65นายสุบิน ไชยปัญหาบินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
B66นางสาวปาลฉัตร ยอดมณีไอซ์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B67นายศิลป์ชัย มูลวงค์บอมมทร. ศรีวิชัย สงขลา
B68นายกรชวัล จันทรอ้นมทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B69นายวันสมชัย ขลุกเอียดสไปร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B70นายรัฐพล ปัญญาทามอสมทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่