คลิปงานแถลงข่าวและการบรรยาย

งานแถลงข่าว
งานดาวเด่นบัวหลวง 101
บรรยาย อาจารย์ปรีชา เถาทอง
บรรยายพิเศษ
ธรรมะ ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต
บรรยาย อาจารย์วิโชค
บรรยาย ประวัติศาสตร์ จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมรวมสมัย
บรรยาย ถอดรหัสชุมชนสู่งานศิลปะ
บรรยาย คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
งานประกาศรางวัล
ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ปี9