ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

ศิลปิน นักคิด นักเขียน

 

ประวัติวิทยาการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร  สุนพงษ์ศรี เป็นศิลปิน นักคิด นักเขียน และมีความเป็นครูที่ค้นคว้าหาความรู้มาเพื่อวงการศิลปศึกษา ได้รวบรวมเรียบเรียงตำราประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของโลกในยุคต่างๆ แปลเป็นภาษาไทย เป็นการเพิ่มเติมเสริมต่อลงในรายละเอียดจากประวัติศาสตร์ศิลป์สากลที่ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ได้ริเริ่มเขียนเป็นตำราไว้สอนนักศึกษา นอกจากนี้ยังเขียนบทความทางศิลปะที่เสนอแง่คิดความเห็นต่างๆ นับว่าเป็นศิลปินนักวิชาการที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างแก่บุคคลรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง
 
ประวัติการศึกษา

2499-2505
- นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (รุ่นที่ 13) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน
2506-10            อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
2510-17            อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2517-14            อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในที่สุด

  • อดีตประธานชมรมแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
  • อดีตนายกสมาคมศิลปกรรมไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ และการประกวดศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชน
  • เขียนตำราทางวิชาการศิลปะ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ศิลปะสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน และบทความจำนวนมาก ปั
  • ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ.2541 เป็นอาจารย์พิเศษตามสถาบันต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปะส่วนตัว
รางวัล/เกียรติยศ :
2498 - รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมเยาวชน ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
2502 - รางวัลที่ 1 การประกวดภาพประกอบวรรณคดีไทย สัปดาห์แห่งวรรณคดีครั้งที่ 1 กรมศิลปากร
2507 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
2508 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
 
ผลงานที่ผ่านมา :
2503 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2507 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
2508 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
2531 แสดงผลงานจิตรกรรมคนเดียว แลนด์ มาร์ค พลาซา กรุงเทพฯ
2539 แสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมคนเดียว ที่โอเรียนเต็ลพลาซา กรุงเทพฯ
เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดมา