คุณประกิต กอบกิจวัฒนา

Executive Creative Director / บริษัท ทีบีดับบลิวเอ ( ประเทศไทย)

 

ประวัติวิทยาการ

การศึกษา :

B.F.A. Painting มหาวิทยาลัยศลิปากร

ประสบการณ์การทํางาน :

  • เริ;มทํา Art Director ที; Damask Advertising ( ปัจจุบัน BBDO / Bangkok ) 2 ปี , สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง ; 7 ปี
  • บริษัทฟาร์อีส ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 3 ปี, และ ทีบีดับบลิวเอ( ประเทศไทย) จนถึงปัจจุบัน
  • จากประสบการณ์ไดร้ับผดิ ชอบสนิคา้ PTT, Esso , Caltex , M150, คาราบาวแดง , การบินไทย ,ชวีาส รีเกิล,เครือเซน็ ทรัล กรปุ๊ , มาม่า , นีเวีย , Orange , True , Spy , Regency , ข่าวสด , Zen, NGV, บ ้านแมกโนเลีย Nissan, IRPC, PTT , M- Storm , Bar B Q , Thai Oil , Robinson , AIA , PTTEP , CAT, 
  • คณะกรรมการตดั สนิ งานประกวด B.A.D Award ปี 2007 , และ ปี 2011 
  • คณะกรรมการตดั สนิ งานประกวด ADMAN 
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Executive Creative Director ในหน่วยงานของบริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จํากัด