อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

วิทยากร

 

ประวัติวิทยาการ

เกิด                  
20 สิงหาคม 2492 จังหวัดพระนครศริยุธยา

สถานที่ทำงาน  
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ รักษาการเลขานุการหอศิลป์

การศึกษา        
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงาน
                 - ร่วมแสดง  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21 และ 24
                 - การแสดงศิลปะวาดเส้น  สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรม  เนื่องในวาระเปิดสำนักงานใหญ่ ธนาคารศรีนคร กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรม  ของศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย  โรงแรมโอเรียนเตล สมาคมฝรั่งเศส
                   และหอศิลปะร่วมสมัย ศิลป์ พีระศรี
                 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรม “งานกระดาษ” ของ 20 ศิลปิน ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10-14
                 - นิทรรศการศิลปกรรม ”บึงบอระเพ็ด” ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการศิลปกรรม “ศิษย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” หอประติมากรรมต้นแบบ กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการศิลปกรรม “ล่องแม่กลอง ท่องแม่น้ำเพชร” ของสถาบันศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
                 - นิทรรศการศิลปกรรม “ความจริงจากป่า” โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ