ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ศิลปินแห่งชาติ

 

ประวัติวิทยาการ

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ปัจจุบันอายุ 63 ปี 

  • สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 (จิตรกรรม) และศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยและศิลปะการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
  • ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยการสร้างงานจิตรกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2516 จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในยุคที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ และสภาวการณ์ต่าง ๆ มาพัฒนาผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยแสดงออกในรูปแบบของศิลปะแนวสื่อผสม และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนมาเป็นรูปแบบศิลปะเชิงความคิดแนวจัดวาง โดยนำวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก ทองแดง ฯลฯ มาสร้างสรรค์งานสื่อผสมโดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้เนื้อหาส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คติความเชื่อในพุทธศาสนา และโลกอนาคต จึงทำให้ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสมของวิโชค มุกดามณี ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และยังได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และวงการศิลปะอื่น ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและมีคุณูปการต่องานศิลปะและวัฒนธรรม

การศึกษา :
2517 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529 - Diploma in Art Education (Graphic Design, Contemporary Art), Tokyo Gakugei University โตเกียว ญี่ปุ่น
2530 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิทรรศการเดี่ยว :
2529 - นิทรรศการเดี่ยว Exhibition Hall Tokyu Gakugei University โตเกียว ญี่ปุ่น
2535 - สู่สภาวการณ์ใหม่ หอศิลปแห่งชาติ ศิลปกรรมดินเผา ไดอาล็อกแกลเลอรี่

รางวัล/เกียรติยศ :
2527 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
2529 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8 ของธนาคารกรุงเทพ
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37
2535 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 38