ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ประวัติวิทยาการ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เคยดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
- ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ อยู่สบายดีไซน์นิวส์ ทางเนชั่นทีวี
- เขียนหนังสืออยู่สบาย, 4DNA, แต่งร้านให้ได้ล้าน, ตกแต่งตึกแถวให้น่าอยู่, ร้าว รั่ว ร้อน, รู้ทันช่าง, ทีหลังอย่าทำ, เทอรัซโซ่, อินไซด์เอาท์, โฮเทลดีไซน์ และ อินสปายเรชั่น, และคอลัมน์นิสต์ นสพ.คมชัดลึก
- ประธานโครงการ “Thailand Inspiration”
- ผู้ก่อตั้ง IDEAL1 GROUP
- กรรมการมูลนิธิตามรอยพ่อ
 

รางวัลที่ได้รับ
- ร่วมเป็นตัวแทนแห่งแรงบันดาลใจในโครงการ"มหามงคล" ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๙ แกนอัจฉริยะถ่ายทอดเรื่องราวในส่วนของ The Magic of Dream จินตนาการบันดาลใจสู่ความฝันพลิกโลก โดยบริษัท เอสที จี มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาต จากมูลนิชัยพัฒนา ณ ลาน Eden Central World
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
- เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี๒๕๕๗ สาขาพัฒนาองค์กร จากคณะกรรมการ อำนวยการจัดงานรางวัลไทยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และนิตยสารเส้นทางไทย ประธานมอบรางวัล ได้แก่ องคมนตรี พลเอก ธนพล บุณโยปัษฎัมภ์ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอล์ชั้น๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
- เข้ารับประทานรางวัล คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท พระกินรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ จากประธานพิธี หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
- เข้ารับประทานรางวัล คนดีของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สาขานักบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นจากประธานพิธี ฯพณฯ นายอำพล เสนานรงค์ องคมนตรี จัดโดย มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รงสิต ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รับรางวัล ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทำโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
- เข้ารับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
- เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- รับรางวัล World Luxury Hotel award in 2014 โรงแรม Chillax Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Business Development Manager โรงแรม Chillax Resort
- รับรางวัล World Luxury Hotel award in 2015 โรงแรม Chillax Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Business Development Manager โรงแรม Chillax Resort
- รับรางวัล World Luxury Hotel award Nominee 2015 โรงแรม Navalai River Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก โรงแรม Navalai River Resort
- รับรางวัล World Luxury Hotel award Winner 2015 โรงแรม Navalai River Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก โรงแรม Navalai River Resort
- รับรางวัล Trip Advisor Certificate of Excellence in 2015 โรงแรม Chillax Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Business Development Manager โรงแรม Chillax Resort
- รับรางวัล Trip Advisor Certificate of Excellence in 2015 โรงแรม Navalai River Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Navalai River Resort
- รับรางวัล The best performing hotel in Bangkok by the Holiday check 2015 โรงแรม Chillax Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Business Development Manager โรงแรม Chillax Resort
- รับรางวัล The best performing hotel in Bangkok by the Holiday check 2015 โรงแรม Navalai River Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรม ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก โรงแรม Navalai River Resort
- รับรางวัล Thailand’s Leading Boutique Hotel 2015 โรงแรม Chillax Resort ในผลงานการออกแบบโรงแรมของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยได้รับการรับรองจาก Business Development Manager โรงแรม Chillax Resort
- รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ ที่หอประชุมกองทัพอากาศ ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านความดีถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะอนุกรรมการทบทวนและพิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ ๒
- คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ) พ.ศ.๒๕๕๗
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานวิจัย
- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาด เล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย”
- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่นํ้าเจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย”
- ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติเพื่อศักยภาพการท่องเที่ยวไทย”
- โครงการวิจัยเรื่อง "การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (ผู้ร่วมวิจัย)
- โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์ (Creative Reality) ภายใต้นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรราการกับการทำงาน (Work Integration) (หัวหน้าโครงการ)
ผลงานสร้างสรรค์
- โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,คอมมูนิตี้มอลล์, อาคารพาณิชยกรรม, ศูนย์การเรียนรู้ และ บ้านพักอาศัย