B52

นายสัมฤทธิ์ ตั้นปา (เดียว)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนโหวต : 154

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "
( Prosperity Land )

ตลอดระยะเวลที่พระองค์ทรงครองราชย์ ได้นำให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่นมั่นคง ดำรงพระพุทธศาสนา จนได้รับการกล่าวขานเป็น "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"

คลิปไฮไลท์ "น้องเดียว"


ภาพแกลเลอรี "น้องเดียว"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเดียว"