B44

นายสาคร วงษ์ราชสีห์ (สาคร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนโหวต : 37

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ๗๐ ปี แห่งความเพียร "
( 70 Years Of Perseverance )

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับใจ พระมหาชนกชาดกในเรื่อง "วิริยะบารมี" อันประกอบอยู่ในทศพิธราชะรรมที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยตัวพระองค์เองถึง ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์เพื่อเป็นแบบอย่าง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของปวงประชาราช 

ข้าพเจ้าจึงใช้รูปทรงของธรรมาสน์เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับคำสอนโดยจัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นไปตามเนื้อหา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ในขณะเดียวกันใช้สายน้ำเพื่อบอกความเชื่อมโยงถึงพระมหาชนก และเป็นสายน้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ท่านทรงประทานความอุดมสมบูรณ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วราช

คลิปไฮไลท์ "น้องสาคร"


ภาพแกลเลอรี "น้องสาคร"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องสาคร"