B37

นายกฤตกร ประเทศสิงห์ (พ๊อท)

มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนนโหวต : 54

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แสงแห่งองค์ราชัน "
( The Light Of The King )

 

ข้าพเจ้าได้นำคติความเชื่อเกี่ยวกับสมมุติเทวราชาจากกรุงศรีอยุธยาได้สืบทอดมาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวไทยต่างยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นดังพระนารายณ์อวตารตามหลักของศาสนาพราหมณ์ ผสมผสานกับความเชื่อในศาสนาพุทธที่พระมหากษัตริย์ต้องมีทศพิธราชธรรมในการปกครองชาติบ้านเมือง หนทอผู้ที่จะรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในภายภาคหน้า โดยข้าพเจ้าได้นำรูปแบบเทวดานั่งเรือสีทอง ซึ่งเรือเปรียบเสมือนพสกนิกรชาวไทย และมีเทวดา ซึ่งเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์นำพาเรือลำนั้นให้ไปถึงฝั่งเหมือนกับพระองค์ช่วยคนไทยในการให้คำสอน ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอด และให้นำคำสอนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้พสกนิกรชาวไทย ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

คลิปไฮไลท์ "น้องพ๊อท"


ภาพแกลเลอรี "น้องพ๊อท"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องพ๊อท"