B28

นายศรณรงค์ เบาสันเทียะ (ฟลุ๊ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คะแนนโหวต : 142

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ น้ำพระทัยเพื่อแผ่นดิน “
( His Will For The Land )

ข้าพเจ้าอยากให้เห็นถึงความอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาของผังทลายของดินเป็นสาเหตุของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นพระองค์จึงตรัส "ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรังปรุงดินเพื่อฟื้นฟูดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม" ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดในรัชกาลที่ 9

คลิปไฮไลท์ "น้องฟลุ๊ก"


ภาพแกลเลอรี "น้องฟลุ๊ก"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องฟลุ๊ก"