B27

นายภูริมาศ ภิญโญ (อุ้ม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คะแนนโหวต : 5

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ ต้นมะม่วงของพ่อ “
( Mango Tree ) 

แรงบันดาลใจมาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกตอนชาวมิถิลาแย่งมะม่วง เกิดความประทับใจในนัยสำคัญที่พระเจ้าอยู่หัวทรงแฝงแง่คิดในบทพระราชนิพนธ์การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และความสามัคคีของคนในชาติ "ขอคนไทยใช้ชีวิตอย่าผิดหลัก จงรู้จักสามัคคีถ้วนทั้งผอง จงร่วมแรงร่วมใจก่อปรองดอง แผ่นดินทองของคนไทยให้ยืนนาน" 

คลิปไฮไลท์ "น้องอุ้ม"


ภาพแกลเลอรี "น้องอุ้ม"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอุ้ม"