B14

นางสาวพีชญา โพธิสิทธิ์ (แนน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คะแนนโหวต : 256

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" พ่อของแผ่นดิน "
( King Bhumibol )

 

"อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในเรื่องดินและน้ำ เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทรงมีแนวคิดริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาพัฒนา และช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ และด้วยพระอัจฉริยภาพ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจนเปนที่ประจักษ์แก่นานาชาติ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ถวายเหรียญนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมแด่พระองค์ เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ และทางสหประชาชาติ หรือ UN ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิปไฮไลท์ "น้องแนน"


ภาพแกลเลอรี "น้องแนน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแนน"