B12

นายอดิศักดิ์ มาลา (เทพ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คะแนนโหวต : 14

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ธรรมชาติ , ชีวิต , พอเพียง "
( Nature , Life , Sufficiency )

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับชีวิตในการดำรงอยู่ของสิงมีชีวิต โดยนำเอาโครงสร้างของความสมบูรณ์ผสมผสานกับธรรมชาติให้มีความสมดุล ความสัมพันธ์ สีสัน เจริญงอกงาม กับสิ่งมีชีวิตอย่างพอเพียง

คลิปไฮไลท์ "น้องเทพ"


ภาพแกลเลอรี "น้องเทพ"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเทพ"